Fly- og helikopterstøy

This page is only available in Norwegian

Avinor har fly- og helikopterstøy som et av sine viktigste tiltaksområder innen ytre miljø.

Avinor har fly- og helikopterstøy som et av sine viktigste tiltaksområder innen ytre miljø fordi det berører mange mennesker rundt Avinors flyplasser. Avinor søker å redusere antall støyeksponerte fra sivil fly- og helikoptertrafikk, i tillegg til å gjennomføre regelmessig kartlegging og registrere trasébruk ved de store lufthavnene.

Flystøyeksponering er avhengig av flytyper, trafikkmengde, rullebanebruk, trasévalg, og trafikkens døgnfordeling. Utover støykartlegginger er Avinors viktigste verktøy trafikkstyringen og justering av inn- og utflygningsprosedyrer. Satellittbaserte prosedyrer er ett vesentlig virkemiddel i denne sammenhengen og vil benyttes som tiltak i årene framover. Det viktigste verktøyet for å hindre økt flystøyeksponering i boligområder er flystøysonekart som beskriver framtidig støybilde. Kommunene har plikt til å bruke disse kartene i sin arealplanlegging, samtidig som Avinor i sitt arbeide skal vurdere kommunenes arealplaner.

Innføring av helikoptertypen Sikorsky S92 til offshoretransport har medført en vesentlig økning i flystøybelastning ved enkelte lufthavner. Tiltak med å forbedre dette er høyt prioritert, bl.a gjennom opprettelsen av et nasjonalt helikopterstøyutvalg hvor relevante aktører er samlet. Utvalgets primære oppgave er å dele informasjon og gi råd om støysituasjonen omkring berørte lufthavner, med mål om å finne støyreduserende tiltak.